Právní doložka

Česky

 Tento dokument obsahuje Všeobecné podmínky používání Stránek. Cílem dokumentu je definovat, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou Uživatelé Stránky používat, a upřesňuje, jak uvádí další odstavec, že Uživatel musí respektovat tyto Všeobecné podmínky.
4.1. Souhlas
P Automobil Import s.r.o. poskytne Uživateli Prvky a Uživatel se zavazuje respektovat tyto Všeobecné podmínky. P Automobil Import s.r.o. doporučuje Uživateli pravidelně se seznamovat s poslední platnou verzí Všeobecných podmínek. Poskytnutím souhlasu se rozumí již samotná konzultace Prvků. Každá konzultace Prvků předpokládá souhlas s Všeobecnými podmínkami v platném znění.

4.2. Úpravy
P Automobil Import s.r.o. si mimo to vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího oznámení změnit obsah Stránek a/nebo Všeobecných podmínek používání. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné a Uživatel je povinen aktuální znění podmínek pravidelně sledovat před každým připojením ke Stránkám. Veškeré změny vstupují v platnost jejich uveřejněním na Stránkách a bez dalšího nabývají účinnosti pro probíhající nebo budoucí připojení na Stránky. Souhlas Uživatele s Všeobecnými podmínkami užití v platném znění je považován za platný pro každou novou konzultaci.

 


Prvky na Stránkách jsou přístupné prostřednictvím internetové sítě.

Všechny náklady spojené se zajištěním přístupu k Prvkům, tj. zejména náklady na zařízení, programové vybavení nebo přístup k Internetu, hradí a zajišťuje Uživatel. Ten je také zodpovědný za správné fungování svého informačního vybavení i internetového připojení.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom charakteristik a omezení Internetu a zná povahu internetové sítě, především pak její technické vlastnosti, čas odezvy při prohlížení, získávání nebo přenášení informací, rizika plynoucí z přerušení spojení a obecně rizika plynoucí z jakéhokoliv připojení k internetové síti a přenosu dat. Pro zajištění kvalitního přístupu k Prvkům zavádí společnosti P Automobil Import s.r.o. Import s.r.o všechna dostupná a přiměřená opatření, nicméně neplynou pro ni z toho žádné závazky.

Tyto stránky vytváří a provozuje společnost P Automobil Import s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, Praha 4 – Nusle

Provozovatel:
P Automobil Import s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha
Česká republika
 

V prípade modifikací, zastavení nebo prerušení funkcnosti Stránek a/nebo prístupu k Prvkum neprebírá C Automobil Import s.r.o. odpovednost za jakékoliv skutecnosti z tohoto vyplývající. C Automobil Import s.r.o. nemuže v žádném prípade prevzít odpovednost za spolehlivost prenosu dat, rychlost prístupu, za prípadná omezení prístupu k internetové síti nebo k sítím, které jsou na ni napojeny. C Automobil Import s.r.o. nenese odpovednost za prerušení funkcnosti prístupových sítí k Prvkum, celkovou nebo cástecnou nedostupnost Prvku, zpusobenou telekomunikacním operátorem, za chybu v prenosu nebo problémy spojené s bezpecností prenosu dat, za vadu na prijímacích nebo telefonních linkách Uživatele.

C Automobil Import s.r.o.  muže omezit prístup k Prvkum z duvodu provádení údržby. Omezení prístupu bude oznámeno na úvodní stránce nebo jiným odpovídajícím zpusobem. Toto prerušení nezakládá na žádných odpovednostních závazcích C Automobil Import s.r.o. a nezakládá na právu na jakékoliv odškodnení. P Automobil Import s.r.o. nenese v žádném prípade odpovednost za prímé ani neprímé škody vzniklé v souvislosti s používáním Stránek a/nebo jejich Prvku. Jmenovite se jedná predevším o materiální, obchodní, morální a financní újmy vcetne ztráty zisku, ztráty dat nebo programového vybavení.
V prípade, že obchodní sdelení zašle na osobní adresu internetového uživatele obchodní zástupce znacky Citroën je za zaslané sdelení plne odpovedný obchodní zástupce, nikoliv C Automobil Import s.r.o. 
"

Prvky, které jsou na stránkách uvedeny, vycházejí z technických charakteristik známých v okamžiku zverejnení nebo aktualizace jednotlivých stránek na Stránkách.
Produkty, tak jak jsou predstaveny na techto stránkách, jsou urceny pro ceský trh, pro ostatní zeme se mohou lišit nebo nemusejí být k dispozici.

Obsah jednotlivých Prvku na Stránkách má ve všech prípadech pouze informativní charakter a není smluvním dokumentem. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdelení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník, ve znení pozdejších predpisu.

Všechny uvedené ceny jsou minimální doporucené ceny a nejsou pro P Automobil Import s.r.o. závazné.
"

Pro prístup k nekterým prvkum je potrebná registrace Uživatele  vyplnením následujících osobních údaju: jméno, príjmení, adresa, telefonní císlo, heslo. Registrace uživatele umožnuje správci Stránek identifikovat uživatele a overit, že se jedná o Uživatele ze skupiny, pro kterou jsou Stránky urceny. Pro tento úcel se Uživatel zavazuje vyplnit do registracního formuláre pravdivé a úplné údaje. Spolecnost P Automobil Import s.r.o. má právo odmítnout Uživateli prístup na Stránky, pokud Uživatel neposkytl pravdivé a úplné informace, prípadne pokud nesplnil jiné všeobecné podmínky užití Stránek. Uživatel udeluje svuj výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, které Uživatel v souvislosti s používáním Stránek poskytne Provozovateli, byly využity pouze za úcelem udržování vztahu s Uživatelem a aktivit týkajících se Stránek.
V souladu s platnými právními predpisy se P Automobil Import s.r.o. zavazuje nepoužívat osobní údaje Uživatele k jiným úcelum, než je uvedeno v techto Všeobecných podmínkách užití. P Automobil Import s.r.o.se dále zavazuje nepristoupit ke zpracování osobních údaju, které by bylo v rozporu s výše uvedenými úcely, a nezverejnovat, neposkytnout ani nepredávat informace týkající se Uživatele bez jeho predchozího souhlasu.
Uživatel má v souladu s platnými právními predpisy právo prístupu, zmeny nebo zrušení osobních údaju, které se ho týkají. Toto právo muže uplatnit na adrese Provozovatele, ci na e-mailu: radka.matthey@p-automobil-import.cz Odesláním rádne vyplneného registracního formuláre dává Uživatel spolecnosti P Automobil Import s.r.o., jakožto správci, a dalším tretím osobám urceným správcem, jakožto zpracovatelum, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním ve formulári poskytnutých údaju ve smyslu zákona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju, ve znení pozdejších predpisu (dále jen „ZOOÚ“), jakož i za úcelem šírení obchodních sdelení elektronickými prostredky dle zákona c. 480/2004 Sb., o nekterých službách informacní spolecnosti, ve znení pozdejších predpisu, a to za úcelem poskytování informací o dalších akcích, službách a produktech znacek Peugeot, Citroën a DS v CR. Tento souhlas Uživatel udeluje na dobu 5 let. Uživatel je seznámen s právem prístupu k jeho osobním údajum, právem na opravu osobních údaju, právy podle § 21 ZOOÚ, jakož i s právem tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu spolecnosti P Automobil Import s.r.o.
P Automobil Import s.r.o.se dále zavazuje nepristoupit ke zpracování osobních údaju, které by bylo v rozporu s výše uvedenými úcely, a nezverejnovat, neposkytnout ani nepredávat informace týkající se Uživatele bez jeho predchozího souhlasu.

V rámci svých aktivit mohou spolecnosti P Automobil Import s.r.o. a C Automobil Import s.r.o. poskytnout osobní údaje týkající se Uživatele subjektum v jiné zemi, ale pouze za úcelem, za jakým byly puvodne získány nebo k nemuž Uživatel dal svuj výslovný souhlas. Spolecnosti P Automobil Import s.r.o. a C Automobil Import s.r.o. prijmou všechna opatrení, aby nedošlo k poškození zájmu Uživatele.
Spolecnosti P Automobil Import s.r.o. a C Automobil Import s.r.o. se zavazují zavést náležitá technická a organizacní opatrení, kterými ochrání osobní údaje proti znicení, neoprávnenému použití, ztráte, poškození, úniku nebo neoprávnenému prístupu.
Spolecnosti P Automobil Import s.r.o. a C Automobil Import s.r.o.se zavazují uchovávat osobní údaje pouze po dobu potrebnou k realizaci úcelu, za jakým byly získány nebo zpracovány.
Spolecnosti P Automobil Import s.r.o. a C Automobil Import s.r.o. mohou být mít povinnost poskytnout veškeré informace týkající se Uživatele v souladu s právním rádem Ceské republiky nebo na základe žádosti soudu ci orgánu verejné moci.
"

Stránky využívají systém cookies. Uživatel bere na vědomí, že během návštěvy Stránek může internetový prohlížeč automaticky uložit cookies do jeho počítače.

Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na pevný disk počítače. Usnadňují navigaci na stránkách a slouží k vypracování statistik návštěvnosti.
Cookies v žádném případě neobsahují jmenovité informace.
Uživatel může posílání cookies zakázat změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

Internetové stránky, které obsahují hypertextový odkaz na Stránky, nepodléhají kontrole ze strany P Automobil Import s.r.o.
P Automobil Import s.r.o. tudíž nepřebírá zodpovědnost za funkčnost, obsah, reklamu, výrobky nebo služby nabízené na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím.
Odpovědnost za jejich používání nese Uživatel.

Spolecnosti P Automobil Import s.r.o. a C Automobil Import s.r.o. zverejnují Stránky a informace na nich obsažené, aby poskytovaly informace o svých cinnostech a o produktech znacek Peugeot, Citroën a DS. Uživatel smí Stránky prohlížet pouze a jenom za úcelem získání informací o produktech a službách znacek Peugeot, Citroën a DS. Uživatel se zavazuje jednat v souladu s temito Všeobecnými podmínkami, zejména pak necinit niceho proti zájmum spolecností P Automobil Import s.r.o. a C Automobil Import s.r.o. Uživatel se zavazuje používat Stránky v souladu s platnou ceskou i mezinárodní legislativou a nezobrazovat, nestahovat, nezasílat a nepredávat žádný obsah:
- podnecující násilí, odporující dobrým mravum, urážlivé povahy, nerespektující rovnoprávnost pohlaví, ohrožující ochranu a mravní výchovu detí a mládeže a to zejména vytvárením a distribucí zpráv násilné nebo obscénní povahy, nerespektující lidskou dustojnost;
- vybízející k úcasti na kriminální cinnosti;
- podnecující ke konzumaci zakázaných látek;
- (potenciálne) vybízející k politické, náboženské, rasové a národnostní nesnášenlivosti;
- je ilegální, škodlivý, výhružný, lživý, hanlivý, urážlivý, vulgární, obscénní, ohrožující osobní život a cítení tretích osob;
- zneužívající jméno nebo titul Uživatele, címž uvádí jiného Uživatele v omyl;
- v obecné rovine porušující práva tretích osob, výrobní tajemství, profesní tajemství, duvernost informací, znacku, patentové právo a právo o ochrane fyzického a duševního vlastnictví, informací a chráneného obsahu;
- obsahující informacní viry nebo jiné kódy ci programy, které byly sestrojeny za úcelem prerušení, znicení nebo omezení funkcnosti programového vybavení, pocítace nebo telekomunikacních prostredku.

Uživatel se zavazuje:
- pravidelne se seznamovat s platným znením Všeobecných podmínek a respektovat je,
- neshromaždovat a neuchovávat osobní údaje jiných Uživatelu,
- žádným zpusobem neobtežovat jiné Uživatele,
- nenarušovat fungování Stránek.
"

Pokud Uživatel nevysloví souhlas s Všeobecnými podmínkami, může mu být přístup na Stránky automaticky zablokován. Za následky zablokování Stránek, újmy nebo poškození zájmů Uživatele nenese v tomto případě P Automobil Import s.r.o. žádnou právní odpovědnost. 

Na používání Stránek neexistuje žádný nárok. P Automobil Import s.r.o. Uživateli neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku na používání Stránek a Prvků, ani na jejich dostupnost – příležitostnou, okamžitou, spolehlivou a využitelnou.
Stejně tak P Automobil Import s.r.o. nezaručuje, že Prvky budou odpovídat požadavkům Uživatele.
Tyto Stránky byly vytvořeny výlučně s cílem informovat Uživatele o výrobcích a službách, jež nabízí P Automobil Import s.r.o., a proto jakékoliv obchodní využití uvedených dat je bez předchozího písemného souhlasu P Automobil Import s.r.o. vyloučeno.

Návštěva a používání Stránek a Prvků jsou prováděny na odpovědnost Uživatele. Uživatel nese odpovědnost za veškeré škody, které by P Automobil Import s.r.o. vznikly z důvodu používání Stránek a Prvků způsobem, který není v souladu s platnými právními předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami užití.

Stránky a Všeobecné podmínky používání se řídí českým právním řádem.
Všechny spory, vyplývající z interpretace a/nebo uplatňování uvedených Všeobecných podmínek, by měly být prvotně řešeny smírnou cestou.
V případě selhání smírného řešení budou spory vyplývající z těchto Všeobecných podmínek rozhodovány příslušnými soudy v Praze.

UŽITEČNÉ APLIKACE

PLUG-IN
Abyste mohli využívat multimediální zdroje, které jsou na Stránkách k dispozici, doporučujeme Vám stáhnout si do svého prohlížeče zdarma příslušný plug-in (plug-in: doplňkový modul, který rozšiřuje funkčnost internetového prohlížeče).

Adobe Flash Player: pro některé typy animací, www.adobe.com.
Realplayer: pro přehrávání videa.
Internet Explorer: doporučená verze IE 9 a vyšší (www.microsoft.com).
Firefox Mozilla: doporučená verze 20.0 a vyšší.
Cult 3D (pro 3D pohledy v showroomu), www.cult3d.com.
Acrobat reader: pro zobrazení katalogů (zejména ty, jež jsou přímo vloženy v posledních verzích prohlížečů)

Scroll